د غرم الله الغامدي

.

2023-03-25
    له ستة اوجه ثالث حرف د